مقایسه محصولات

مدل دستگاه

تشخیص چهره

اثر انگشت

کارت RFiD

رمز عبور

حافظه تردد

ارتباطات

صفحه نمایش

خروجی رله

نور مرئی

دستگاه حضور و غیاب F20
فاقد این سنسور
500
فاقد این سنسور
دارد
50.000
Usb
2.4 اینچی
فاقد این سنسور
فاقد این سنسور
دستگاه حضور و غیاب Ai09F
5000
15000
5000
دارد
500000
Tcp/ip, Usb, Wifi
4 اینچی
دارد
دارد
دستگاه حضور و غیاب Ai-21
5000
فاقد این سنسور
5000
دارد
500000
Tcp/ip, Usb, Wifi
4 اینچی
دارد
دارد
دستگاه حضور و غیاب F70
فاقد این سنسور
1000
1000
دارد
100.000
Tcp/ip, Usb
3.5 اینچی
فاقد این سنسور
فاقد این سنسور
دستگاه حضور و غیاب F110
فاقد این سنسور
1000
1000
دارد
150.000
Tcp/ip, Usb
2.8 اینچی
فاقد این سنسور
فاقد این سنسور
دستگاه حضور و غیاب F400
فاقد این سنسور
3000
10.000
10.000
100.000
Tcp/ip, Usb
3 اینچی
فاقد این سنسور
فاقد این سنسور
دستگاه حضور و غیاب MB2000
2000
2000
10.000
دارد
100.000
Tcp/ip, Usb
2.8 اینچی
دارد
فاقد این سنسور
دستگاه حضور و غیاب NF50
300
فاقد این سنسور
300
دارد
200.000
Tcp/ip, Usb
4 اینچی
دارد
فاقد این سنسور
دستگاه حضور و غیاب Uface302
3000
4000
10.000
دارد
100.000
Tcp/ip, Usb
4.3 اینچی
دارد
فاقد این سنسور
دستگاه حضور و غیاب WL50
فاقد این سنسور
1000
فاقد این سنسور
دارد
50.000
Usb, Wifi
2.8 اینچی
فاقد این سنسور
فاقد این سنسور
دستگاه حضور وغیاب UF100
1500
2000
2000
دارد
80.000
Tcp/ip, Usb, Wifi
2.8 اینچی
فاقد این سنسور
فاقد این سنسور
دستگاه حضور وغیاب F200
فاقد این سنسور
2000
فاقد این سنسور
دارد
100.000
Tcp/ip, Usb
3.5 اینچی
فاقد این سنسور
فاقد این سنسور
دستگاه حضور و غیاب MB20
200
400
فاقد این سنسور
دارد
50.000
Tcp/ip, Usb
2.4 اینچی
دارد
فاقد این سنسور
دستگاه حضور و غیاب LF10
100
فاقد این سنسور
فاقد این سنسور
دارد
50.000
Usb
2.4 اینچی
فاقد این سنسور
دارد
دستگاه حضور و غیاب LX17
فاقد این سنسور
500
فاقد این سنسور
دارد
50.000
Usb
2.8 اینچی
فاقد این سنسور
فاقد این سنسور
دستگاه حضور و غیاب XF20
500
500
500
دارد
150.000
Tcp/ip, Usb
2.8 اینچی
دارد
دارد
دستگاه حضور و غیاب XF100
1500
2000
1500
دارد
100.000
Tcp/ip, Usb, Wifi
2.8 اینچی
دارد
دارد

دستگاه های حضور و غیاب فراتکنو

دستگاه حضور و غیاب F20

تشخیص چهره

ندارد

اثر انگشت

500 نفر

ظرفیت تردد

50.000 عدد
3,650,000 تومان
Ai09F

تشخیص چهره

5,000 نفر

اثر انگشت

15,000 نفر

ظرفیت تردد

500000 عدد
11,540,000 تومان
دستگاه حضور و غیاب Ai21

تشخیص چهره

5,000 نفر

اثر انگشت

ندارد

ظرفیت تردد

500000 عدد
8,600,000 تومان
دستگاه حضور و غیاب مدل F70

تشخیص چهره

ندارد

اثر انگشت

1,000 نفر

ظرفیت تردد

100.000 عدد
5,270,000 تومان
دستگاه حضور و غیاب F110

تشخیص چهره

ندارد

اثر انگشت

1,000 نفر

ظرفیت تردد

150.000 عدد
لطفا تماس بگیرید
دستگاه حضور و غیاب F400

تشخیص چهره

ندارد

اثر انگشت

3,000 نفر

ظرفیت تردد

100.000 عدد
7,600,000 تومان
دستگاه حضور و غیاب MB2000

تشخیص چهره

2,000 نفر

اثر انگشت

2,000 نفر

ظرفیت تردد

100.000 عدد
10,400,000 تومان
دستگاه حضور و غیاب NF50

تشخیص چهره

300 نفر

اثر انگشت

ندارد

ظرفیت تردد

200.000 عدد
6,800,000 تومان
دستگاه حضور و غیاب Uface302

تشخیص چهره

3,000 نفر

اثر انگشت

4,000 نفر

ظرفیت تردد

100.000 عدد
لطفا تماس بگیرید
دستگاه حضور و غیاب WL50

تشخیص چهره

ندارد

اثر انگشت

1,000 نفر

ظرفیت تردد

50.000 عدد
لطفا تماس بگیرید
دستگاه حضور وغیاب UF100

تشخیص چهره

1,500 نفر

اثر انگشت

2,000 نفر

ظرفیت تردد

80.000 عدد
9,070,000 تومان
دستگاه حضور وغیاب F200

تشخیص چهره

ندارد

اثر انگشت

2,000 نفر

ظرفیت تردد

100.000 عدد
5,500,000 تومان
دستگاه حضور و غیاب MB20

تشخیص چهره

200 نفر

اثر انگشت

400 نفر

ظرفیت تردد

50.000 عدد
6,500,000 تومان
دستگاه حضور و غیاب LF10

تشخیص چهره

100 نفر

اثر انگشت

ندارد

ظرفیت تردد

50.000 عدد
5,560,000 تومان
دستگاه حضور و غیاب LX17

تشخیص چهره

ندارد

اثر انگشت

500 نفر

ظرفیت تردد

50.000 عدد
4,540,000 تومان
دستگاه حضور و غیاب XF20

تشخیص چهره

500 نفر

اثر انگشت

500 نفر

ظرفیت تردد

150.000 عدد
لطفا تماس بگیرید
دستگاه حضور و غیاب XF100

تشخیص چهره

1,500 نفر

اثر انگشت

2,000 نفر

ظرفیت تردد

100.000 عدد
12,800,000 تومان