دستگاه حضور و غیاب چگونه باعث پیشرفت دانش آموزان و دانشجویان میگردد؟

دستگاه حضور و غیاب چگونه باعث پیشرفت دانش آموزان و دانشجویان میگردد؟

دستگاه حضور وغیاب چگونه باعث پیشرفت دانش آموزان و دانشجویان میگردد؟
دستگاه حضور و غیاب چگونه باعث پیشرفت دانش آموزان و دانشجویان میگردد؟

اگرچه عوامل مختلفی برروی موفقیت در زندگی افراد در جامعه تاثیرمیگذارد.ولی یکی از عوامل مهم اهمیت به تحصیل افراد در یک جامعه است.

همواره افراد مختلف در مدارس و دانشگاه ها در هر دوره از زندگی مهارتهای مختلفی یادمیگیرند.

یکی از عوامل مهم دریادگیری کامل این مهارت ها حضور مستمر ومنظم دانش آموزان در مدرسه و دانشجویان در دانشگاه است.

بااستفاده از دستگاه حضور و غیاب به راحتی میتوانید برروی ساعت ورود دقیق دانش آموزان و دانشجویان نظارت کنید. همچنین به راحتی میتوانید روی غیبت های دانش آموزان ودانشجویان نظارت کنید و در صورت زیاد بودن غیبت های غیرموجه اقدامات لازم را انجام دهید.

حال میخواهیم بدانیم چه دستگاه حضور و غیابی برای استفاده در مدارس ودانشگاه ها مناسب است؟

برایدانستن پاسخ اینسوال درابتدا میخواهیم معیارهای یکدستگاه حضور وغیاب مناسب برای مدارس و دانشگاه ها رابیانکنیم.

۱)اولین معیار این است که دستگاه بتواند تفاوت کارکنان از دانش آموزان و دانشجویان را تشخیص بدهد.

۲)دومین معیار که برای مدارس کاربرد دارد این است که سیستم توانایی ارسال پیامک برای والدین را داشته باشد تا والدین به راحتی از حضور فرزندانشان مطلع شوند.

۳)سومین عامل امکان محاسبه حقوق کارکنان براساس ساعت های آموزش در یک کلاس است.

۴)چهارمین عامل این است که سیستم مورد استفاده برای دانشگاه و مدارس باید توانایی حضور وغیاب در تعداد بالا را داشته باشد.

۵)پنجمین عامل انتخاب یک دستگاه حضور وغیاب باقیمت مناسب است.

نتیجه گیری کلی: مناسب ترین دستگاه حضور وغیاب برای مدارس و دانشگاه ها،دستگاه حضور وغیاب اثرانگشتی ویا دستگاه حضور وغیاب تشخیص چهره است.

استفاده از دستگاه های حضور وغیاب رمزی یادستگاه حضور وغیاب کارتی برای مدارس ودانشگاه ها اصلا مناسب نیست.زیرا امکان تقلب کردن و سواستفاده کردن در این روش بسیار آسان است.

برای دیددن محصولات فراتکنو کلیک کنید.