همه محصولات فراتکنو

دستگاه حضور و غیاب F20

تشخیص چهره

ندارد

اثر انگشت

500 نفر

ظرفیت تردد

50.000 عدد
3,650,000 تومان
Ai09F

تشخیص چهره

5,000 نفر

اثر انگشت

15,000 نفر

ظرفیت تردد

500000 عدد
11,540,000 تومان
دستگاه حضور و غیاب Ai21

تشخیص چهره

5,000 نفر

اثر انگشت

ندارد

ظرفیت تردد

500000 عدد
8,600,000 تومان
دستگاه حضور و غیاب مدل F70

تشخیص چهره

ندارد

اثر انگشت

1,000 نفر

ظرفیت تردد

100.000 عدد
5,270,000 تومان
دستگاه حضور و غیاب F110

تشخیص چهره

ندارد

اثر انگشت

1,000 نفر

ظرفیت تردد

150.000 عدد
لطفا تماس بگیرید
دستگاه حضور و غیاب F400

تشخیص چهره

ندارد

اثر انگشت

3,000 نفر

ظرفیت تردد

100.000 عدد
7,600,000 تومان
دستگاه حضور و غیاب MB2000

تشخیص چهره

2,000 نفر

اثر انگشت

2,000 نفر

ظرفیت تردد

100.000 عدد
10,400,000 تومان
دستگاه حضور و غیاب NF50

تشخیص چهره

300 نفر

اثر انگشت

ندارد

ظرفیت تردد

200.000 عدد
6,800,000 تومان
دستگاه حضور و غیاب Uface302

تشخیص چهره

3,000 نفر

اثر انگشت

4,000 نفر

ظرفیت تردد

100.000 عدد
لطفا تماس بگیرید
دستگاه حضور و غیاب WL50

تشخیص چهره

ندارد

اثر انگشت

1,000 نفر

ظرفیت تردد

50.000 عدد
لطفا تماس بگیرید
دستگاه حضور وغیاب UF100

تشخیص چهره

1,500 نفر

اثر انگشت

2,000 نفر

ظرفیت تردد

80.000 عدد
9,070,000 تومان
دستگاه حضور وغیاب F200

تشخیص چهره

ندارد

اثر انگشت

2,000 نفر

ظرفیت تردد

100.000 عدد
5,500,000 تومان
دستگاه حضور و غیاب MB20

تشخیص چهره

200 نفر

اثر انگشت

400 نفر

ظرفیت تردد

50.000 عدد
6,500,000 تومان
دستگاه حضور و غیاب LF10

تشخیص چهره

100 نفر

اثر انگشت

ندارد

ظرفیت تردد

50.000 عدد
5,560,000 تومان
دستگاه حضور و غیاب LX17

تشخیص چهره

ندارد

اثر انگشت

500 نفر

ظرفیت تردد

50.000 عدد
4,540,000 تومان
دستگاه حضور و غیاب XF20

تشخیص چهره

500 نفر

اثر انگشت

500 نفر

ظرفیت تردد

150.000 عدد
لطفا تماس بگیرید
دستگاه حضور و غیاب XF100

تشخیص چهره

1,500 نفر

اثر انگشت

2,000 نفر

ظرفیت تردد

100.000 عدد
12,800,000 تومان